Tiom – gwarancja i ekologia

Zasady ogólne gwarancji na produkty Tiom

  • Polcan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Krętej 4, zwana dalej “Gwarantem”, udziela gwarancji, że produkty TiOM wolne są od wad materiałowych oraz technicznych.
  • Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na materiały eksploatacyjne do urządzeń laserowych i atramentowych. Reklamowane wkłady nie mogą być zużyte powyżej 80% pojemności.
  • Gwarancją Tiom objęte są także urządzenie na czas stosowania w nich materiałów eksploatacyjnych TiOM.
  • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie użytkowania produktów Tiom wad. Urządzenie drukujące musi być objęte gwarancją producenta sprzętu. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonych przeglądów serwisowych i napraw.
  • W przypadku urządzeń drukujących, Gwarant podejmuje decyzję odnośnie zakresu naprawy urządzeń lub wymiany ich na nowe o nie gorszych parametrach niż obecnie użytkowane. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  • Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.
  • Wady będą usuwane w miejscu wskazanym przez Gwaranta.
  • Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest konieczność zgłoszenia usterki w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego TiOM
  • Zgłoszenie usterki urządzenia w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego TiOM powoduje obsługę zgłoszenia reklamacyjnego między Gwarantem a punktem sprzedaży materiału eksploatacyjnego TiOM.